CBC_Site_New Business

ברכות לרגל פתיחת העסק!

החברה המרכזית למכירות ולהפצה משווקת את מרבית מוצרי קבוצת “החברה המרכזית לייצור משקאות קלים בע”מ”, המובילה את שוק המשקאות בישראל, החל ממשקאות מוגזים דרך משקאות קלים, מיצים טבעיים, בירה, מוצרי חלב ויין.

לנוחיותך מצורף טופס יצירת קשר והסבר על המסמכים הנדרשים  לטובת תחילת עבודה משותפת.


מסמכים/טפסים נדרשים לעסק חדש בעת ההקמה:

לקוח פרטי

תעודת עוסק מורשה/אישור ניכוי מס במקור
צילום תעודת זהות

חברה בע”מ
תעודת התאגדות
צילום תעודות הזהות של בעלי המניות בחברה
פרוטוקול מורשה חתימה (חתום על ידי רואה חשבון או עורך דין)

שותפות
תעודת עוסק מורשה בה רשומים שמות כל השותפים/אישור ניכוי מס במקור עם פירוט השותפים
צילום תעודות הזהות של כלל השותפים

עמותה/מלכ”ר
פרוטוקול יו”ר העמותה
תעודה מרשם העמותות
צילום תעודת הזהות של יו”ר העמותה

חברה ציבורית
צילום תעודת ח.פ

את הטופס יש לשלוח למייל cbcsales@cocacola.co.il

עם שליחת הטופס ניצור עמכם קשר עד 24 שעות להמשך התהליך.

בהצלחה!