עמידה בחוקים ותקנות 

החברה פועלת לשמירה על דרישות חוקי הגנת הסביבה החלים עליה. החברה נוקטת באמצעים הנדרשים כדי לאתר את הדרישות החוקיות הקיימות והעתידיות ולאכוף ציות לדינים אלו על ידי כל מנהליה ועובדיה בכל הדרגים.

קידום פעילות סביבתית – מעבר לרף הציות

החברה פועלת על מנת לצמצם עד כמה שניתן ובאופן מתמיד את ההשפעות הסביבתית שלה מעבר לרף הציות לחוקים ותקנות.

הקצאת משאבים לפרויקטים סביבתיים

החברה מקצה משאבים להשקעות המשפרות את ביצועה הסביבתיים, ומביאה בחשבון את הנושא בשלבי התכנון והיישום של מכלול פעילויות.

צמצום השפעות סביבתיות לכל אורך חיי המוצר

החברה פועלת באופן מתמיד על מנת לזהות, לנטר ולצמצם את השפעותיה על הסביבה  ומייעלת בכל עת בצריכת המשאבים הטבעיים.

הפעילות הסביבתית של החברה תתמקד בשלושה עמודי תווך מרכזיים:

  • אריזות ופסולת
  • מים ושפכים
  • אנרגיה ופליטות לאוויר – לחץ כאן

הפעילות הסביבתית מבוצעת באמצעות יישום מערכות ניהול סביבתית מתקדמת, אשר תומכת בתכנון סביבתי, בניהול מדדים, בהענקת הכשרה מקצועית, בהגברת המודעות בקרב העובדים ובהצבת יעדים שנתיים ברורים.

ספקים ולקוחות

החברה מעודדת את הספקים, והלקוחות לפעול באופן בר קיימא המצמצם את השפעתם על הסביבה.

דיאלוג ושקיפות

החברה מחויבת להיות פתוחה להידברות מתמדת ולפעול בשקיפות עם כלל מחזיקי העניין של החברה  בנושאי האחריות החברתית-סביבתית.

CBC_Site_Environment_400x800